Freelancer: notionx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fallen Comrade

In honor to the fallen comrade. I tried to give the utmost respect, here is my design. Image Size: 1024 x 676 Image Resolution: 72


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     I need some Graphic Design for Draper PD
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.