Freelancer: dsgrapiko
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sample iTEL design.

Hi, this my concept style, done in photoshop, and line art in illustrator, hope this one can meet your requirements. Thanks a lot!.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     I need some Graphic Design for a Comic book style Flyer
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.