Freelancer: SunlightGraphic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a newsletter

Please check my entry. This is my won concept.

Bài tham dự cuộc thi #5 cho I need some Graphic Design for a newsletter
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai