Freelancer: penanpaper
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Trial 001

Please check my entry. I would like your critique for any improvement

Bài tham dự cuộc thi #11 cho I need some Graphic Design for a wallpaper for a restaurant
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

  • baloo888
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    sorry we need exact drawing of the image

    • cách đây 3 năm