Freelancer: amitroy777
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Loughborough Gospel Hall Flyer - Front & Back - A5

Here's my artwork for the contest. Thnx for giving us a chance to participate.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     I need some Graphic Design for an A5 charity leaflet
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.