Freelancer: johanmak
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design

creative, attractive & clean !! first character bigger then second. this design represent body or height doesn't matter always your power matter. hope you also like this thank you.

Bài tham dự cuộc thi #62 cho I need to improve my existing logo
Bài tham dự #62

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.