Freelancer: Dolonpopy
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a professional business card

Hello, Here is my 1st design.I hope you like this.I tried to follow your instruction.If you need any change just comment below. Thanks……………………………

Bài tham dự cuộc thi #26 cho I want a two sided business card for T-shirt company.
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.