Freelancer: khairiahyaacob
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My Design

Hello, this is my design for your business card. Hope you will like it. Any changes can be made

Bài tham dự cuộc thi #89 cho I want a two sided business card for T-shirt company.
Bài tham dự #89

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.