Freelancer: ram666
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Version 2

This time, logo is not blocking the tower. Also I think the color looks better. I've used a waving look for the flag... I'd like to hear what you think. Regards


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Illustrate Something for new cars & motorcycles website
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.