Freelancer: kikiko123
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Kids label

Here is my entry. It is a vector image. Please leave comments if you want any amendment. Thanks =) Hope it could help!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Illustrate an image for our skin care boxes and bottles
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.