Freelancer: gadzstudio
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Windmill animation

Please check this link to animation. Thank you. https://drive.google.com/file/d/1RElu0X4vhzCyTc9c5iY_Dgx-RCt2Hpgd/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Illustrate and Animate Original Old-Fashioned Windmill
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.