Freelancer: GatoCangrejo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Windmill

Check the link to see the animation: https://vimeo.com/user127990156 I do character design, modelling, rigging, texturing, animation, renderand video edition, check my porfolios here: https://www.deviantart.com/gatocangrejo/gallery https://www.youtube.com/channel/UC7Pt_aAfM8TMVUlOVP9xmpw I hope You like it


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Illustrate and Animate Original Old-Fashioned Windmill
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.