Freelancer: sufizzkl4
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Minimal animation

https://drive.google.com/file/d/1HuwyXWr-R6Wsw5STBakyaqRigzWsZ8ZH/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    22
                   cho                     Illustrate and Animate Original Old-Fashioned Windmill
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

 • sufizzkl4
  sufizzkl4
  • cách đây 2 tháng

  Completely drawn by me.Hope you will love this.

  • cách đây 2 tháng