Freelancer: Jozzz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Original Old-Fashioned Windmill

Modeled and animated in Cinema 4D. Link to Video: https://youtu.be/PDMEaC0CjQI


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    31
                   cho                     Illustrate and Animate Original Old-Fashioned Windmill
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.