1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #4 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #4 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #4 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #4 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #13 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #11 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Illustration Bài thi #11 cho Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Illustration cho cuộc thi Illustration of an Future product - Rocket Engine Prototype Simulation for pitch deck
  Đã rút