Freelancer: kinopava
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

1

Hello! I am an artist of "Soyuzmultfilm" studio, and I love to do children's books. Here's a link to my portfolio: https://www.behance.net/vacha Sincerely, Olga Pavlova.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Illustrator for Children's book project
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.