Freelancer: YhanRoseGraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Improved 3

Hi, Thanks on your feedback here's the new updated Logo Design for your "GrindTime" ! I hope you like it Thanks a lot. #WhiteTagline


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      286
                     cho                       Improve By Logo
Bài tham dự #286

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.