Freelancer: AdriandraK
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keti Koti 2

Hi, Here's another illustration for you. The chain shattered in the center and the shards transforming into birds, to symbolize the freedom from oppresion. Thanks!

Bài tham dự cuộc thi #53 cho Improve Our Tshirt Design
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.