Freelancer: takacsbalazs
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Eyvor logo

Hi, this is an other version, with a 3D effect and a 3D favico in a more accepted and common 32x32 pixel version.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Improvement of Company Logo Design
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

  • takacsbalazs
    takacsbalazs
    • cách đây 4 năm

    By the way the background is perfectly transparent behind the logo and behind the favicon as well.

    • cách đây 4 năm