Freelancer: samuelmirandas
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Painting project

So, I've come up with this. It has some forms that symbolize energy and curves that alludes to the logo itselft. I used the pantone colors you provided.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Interior Paint Design
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.