Freelancer: Gabriel0hwbe
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I do hope you review it.

This is a track I worked hard on it and I do hope you enjoy it and award it. Here is the wav file for a check on the quality also. https://drive.google.com/file/d/1I03EZUKreux_9-5cK-8psd4x08lfY7cI/view?usp=sharing

Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.