Freelancer: vviikkrraanntt
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Typography with graphics

the video is at http://youtu.be/MKVGrZs_oxc Can give you various sizes and make changes if needed.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Kinetic Typography Video Intro
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.