Freelancer: riadhmohammad76
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design 1

Here Is your Sample . Handover file ( ai,eps,pdf, png{high to lo} print able file. I need your feedback.If any changes you want, fell free to share.I will try to make best for you.

Bài tham dự cuộc thi #69 cho LOGO / BUSINESS CARD
Bài tham dự #69

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.