Freelancer: juanjenkins
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

PGP update 4

another version with the modifications, more strong and minimalist. hope you like, any changes please feedback.

Bài tham dự cuộc thi #248 cho LOGO CONTEST FOR ELECTRICITY COMPANY
Bài tham dự #248

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.