Freelancer: jatacs
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

simple eye catcher

applicable and easily recognizable even without text alone.not so curvy but appealing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     LOGO DESIGN - COOL BRAND
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.