Freelancer: ReneCollective
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fairy Tale logo

Hope you like the version. The theme is "sweet & pop" (tone and style can be adjusted from the variant cake or dessert)

Bài tham dự cuộc thi #48 cho LOGO + THEME FOR A CLASSIC BAKERY
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.