Freelancer: abdolilustrador
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

La Petoo - Ábdol 2

Hi again! My new design. The dog pug is one of my favorites. I hope you like it. I wait your answer. Thanks!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    77
                   cho                     LOGO: vintage italian style: luxury doggy hotel
Bài tham dự #77

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.