Freelancer: Taslimhossen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I Tried My Best, hope you will like.

This logo is based on your description. And I took idea from your given document. Thanks for viewing my work.

Bài tham dự cuộc thi #54 cho LabExpedia Logo#1
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.