Bảng thông báo công khai

  • dfabrikant
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 2 tháng

    Too formal - we need to convey something more relaxed and approachable

    • cách đây 2 tháng