1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Letterhead, business card and envelop package design for Enheit
  Bị từ chối
  0 Thích