1. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #101 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #100 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #22 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Photoshop Bài thi #22 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Photoshop cho cuộc thi Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
  Đã rút