Freelancer: jaakkomyohanen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Photoshop edition

Here's my entry, hope you like them. If you like me to do some changes, please dont hesitate to ask.

Bài tham dự cuộc thi #167 cho Lightroom or Photoshop master to make my photos outstanding
Bài tham dự #167

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.