Freelancer: QurratuAini88
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Monster Music

Hello. This is your logo for your promotion videos for Monster Music. Hope you like it and kindly give review for the logo. Thank you! :)

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Logo Animation  **Easy Brief**
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.