Freelancer: antohadance
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Monster Music Animation

I can change something if you want. Here is a link to my work: https://www.youtube.com/watch?v=86RPwj7d4cY (You should add sounds, sounds will make this logo animation much better)

Bài tham dự cuộc thi #51 cho Logo Animation  **Easy Brief**
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.