Freelancer: Benjitis
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Rave Monkey (Full character)

Full character concept for Rave Monkey. Please let me know what you think. I can make him in any pose necessary.

Bài tham dự cuộc thi #57 cho Logo & Business Card Design for Party/Rave Company
Bài tham dự #57

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.