Freelancer: psarker94
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

I'm trying to give you a unique design for your company. Hope you'll like this. I attached some mokeup of this logo. If you need to edit something, let's talk. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #16 cho Logo Design
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.