Freelancer: Imalka323
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

NUKE ARMOR

Psd, jpg,jpeg,png,pdf files are available with unlimited revisions. the concept of the logo came from 3 main characters. 1. Letter N 2. nucleus/nuclear 3. armor/weapon/protector


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    98
                   cho                     Logo Design - 15/10/2021 10:44 EDT
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.