1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design Graphic - to go with a company mascot that I already have
  0 Thích