Freelancer: ch3ndra
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sharefare logo

Use simple Arial font as your identity & yellow colour will reminds of taxi colour. Please you this, simple, modern & easy to remember.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    73
                   cho                     Logo Design SHARE FARE
Bài tham dự #73

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.