1. Á quân
  số bài thi 281
  Bài tham dự #281 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 222
  Bài tham dự #222 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 221
  Bài tham dự #221 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 726
  Bài tham dự #726 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 725
  Bài tham dự #725 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 724
  Bài tham dự #724 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 723
  Bài tham dự #723 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Aspen Homes - Nationally Recognized New Home Builder,
  Đã rút