1. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút