1. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút