descomgroup Avatar

Các bài tham dự của descomgroup

Cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích