Freelancer: iSynapps
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Diveafloat

Logo in vector (AI). Colors can be easily be changed. Feedback appreciated :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    25
                   cho                     Logo Design for Diveafloat.
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.