Freelancer: bikkhoto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

MY RAUGH THINKING LOGO

BASED ON YOUR WEBSITE COLOR CODE. I MADE THIS. PLEASE RATE IT. IF YOU LIKE.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Logo Design for Hard drive parts store
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.