captivaconcepts Avatar

Các bài tham dự của captivaconcepts

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 139
  Bài tham dự #139 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 159
  Bài tham dự #159 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút