karen0130 Avatar

Các bài tham dự của karen0130

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 167
  Bài tham dự #167 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 169
  Bài tham dự #169 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích