monishmony Avatar

Các bài tham dự của monishmony

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 192
  Bài tham dự #192 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 276
  Bài tham dự #276 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 191
  Bài tham dự #191 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút