1. Á quân
  số bài thi 238
  Bài tham dự #238 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 237
  Bài tham dự #237 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 235
  Bài tham dự #235 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 233
  Bài tham dự #233 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 229
  Bài tham dự #229 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 230
  Bài tham dự #230 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Đã rút