1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích